Elektroninės parduotuvės „Rūta žalioji“ privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis tinklapis ir elektroninė parduotuvė (toliau – Rūta žalioji) yra valdomas UAB „Rūta žalioji“, juridinio asmens kodas 304411347, registruotas buveinės adresas M. Daukšos g. 10-13, Kaunas. UAB „Rūta žalioji“ (toliau – Bendrovė, mes) yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis Rūta žalioji valdytojas.

1.2. Mes gerbiame visų Rūta žalioji lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą Jums lankantis Rūta žalioji. Privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

1.3. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.rutazalioji.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją. Lankydamasi bei pirkdami Rūta žalioji ir teikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos nuostatų.

 

2. ​ KODĖL IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

2.1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

2.2. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome:

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis? Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis? Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
Šiuos duomenis tvarkome siekdami suteikti jums galimybę naudotis Rūta žalioji, sutrumpinti Jūsų pirkimo procesą (vieną kartą pateikus, Jums nereikės jų pakartotinai teikti kitų užsakymų metu) bei Jūsų duomenų tikslinimo/taisymo procesą, taip pat siekiant suteikti Jums galimybę peržiūrėti ankstesnius užsakymus.

Registracijos duomenys: el. pašto adresas.
Paskyros duomenys (duomenys, kuriuos užpildote sukūrus paskyrą): vardas, pavardė, rodomas vardas, slaptažodis, registracijos adresas, pristatymo adresas, telefono numeris (privalomi), įmonės pavadinimas (neprivalomas).

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 d. a p., t.y. Jums davus sutikimą Jums pateikiant savo asmens duomenis ir sukuriant paskyrą. Iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Tokio atšaukimo nesant, ne mažiau nei 10 metų nuo paskutinio Jūsų pateikto užsakymo dienos arba nuo paskyros sukūrimo dienos, jeigu nebuvo pateiktas nei vienas užsakymas.*
Šiuos duomenis tvarkome siekdami vykdyti tarp Jūsų ir mūsų sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį pagal Jūsų pateiktą užsakymą.

Užsakymų (pirkimų)duomenys: užsakytos prekės ir su jomis susijusi informacija (kiekis, kaina, nuolaida ir pan.), pasirinktas pristatymo būdas, mokėjimo būdas ir mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal Rūta žalioji pirkimo – pardavimo taisykles ir BDAR 6 str. 1 d. b p. Ne mažiau nei 10 metų nuo paskutinio Jūsų pateikto užsakymo dienos.*
Šiuos duomenis tvarkome siekdami, kad naudotis Rūta žalioji būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis.

Slapukai, t.y. Jūsų naršymo ir elgesio Rūta žalioji istorija.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 d. a p., t.y. Jums davus sutikimą. Kaip nurodyta lentelėje Nr. 2.
Šiuos duomenis tvarkome, kad atsakytume į Jūsų atsiliepimus, teiktume pagalbą ar atsakytume į jūsų klausimus, išspręstume problemas ir atsilieptume į skundus.

Kontaktinė informacija, atsiliepimai, paklausimai, skundai: Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (arba) kita kontaktinė informacija, taip pat Jūsų susirašinėjimo su mumis turinys.

Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 d. f p., t.y. teisėto intereso pagrindu, kadangi turime interesą reaguoti į Jūsų kreipimąsi. Ne mažiau nei 10 metų nuo paskutinio Jūsų pateikto užsakymo dienos. *
Šiuos duomenis tvarkome siekdami, kad naudotis Rūta žalioji būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami šiuos duomenis. Analitiniai duomenys:
pirkimų istorija, mokėjimų istorija.
Tokių asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 d. f p., t.y. teisėto intereso pagrindu. Ne mažiau nei 10 metų nuo paskutinio Jūsų pateikto užsakymo dienos. *

* Duomenys naikinami vienuoliktų metų po paskutinio Jūsų pateikto užsakymo dienos sausio mėnesį.

 

3. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

3.1. Prašome peržiūrėti atsakymą į 2 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad galėtume vykdyti pirkimo-pardavimo sutartis ir tvarkyti gaunamas užklausas, prašymus bei skundus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime sudaryti su Jumis pirkimo-pardavimo sutartis ir atsakyti į Jūsų užklausas, prašymus bei skundus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu.

 

4. Kam perduodate informaciją apie mane?

4.1. Šioje politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Bendrovė Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

4.1.1. kitiems duomenų valdytojams, kuriems asmens duomenys teikiami dėl Jūsų užsakymų vykdymo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams, mokėjimų paslaugų teikėjams);

4.1.2. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės vardu, interesais ir užsakymu (pvz., teikiantiems IT paslaugas, buhalteriams, auditoriams, konsultantams ir pan.).

4.2. Pažymime, kad Bendrovės duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis tik pagal aiškiai pateiktus Bendrovės nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų tvarkyti asmens duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp Bendrovės ir duomenų tvarkytojų dėl duomenų tvarkymo.

4.3. Teisinio proceso atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams, priežiūros ir kitoms valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.​

 

5. Kokias teises turiu?

5.1. BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

5.1.1. pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

5.1.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

5.1.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

5.1.4. pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

5.1.5. išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
5.1.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

5.1.7. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;

5.1.8. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

6. Ar naudojame slapukus?

6.1. ​Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
1P_JAR

Statistika ir „Google“ atliekamas reklamų personalizavimas.

Įeinant į Interneto svetainę 1 mėn. Unikalus ID numeris Daugiau informacijos apie „Google“ naudojamus slapukus (lietuvių kalba); https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt
APISID

HSID

SAPISID

SSID

Nuostatų ir informacijos išsaugojimas kiekvieną kartą Jums lankantis tinklalapiuose, kuriuose yra „Google“ paslaugos.

Įeinant į Interneto svetainę 2 metai Unikalus ID numeris
NID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomis.

Įeinant į Interneto svetainę 6 mėn. Unikalus ID numeris
SID

SIDCC

Slapukai, skirti įsiminti Jūsų pasirinkimų peržiūrint tinklapius su „Google“ žemėlapiais.

Įeinant į Interneto svetainę 2 metai

3 mėn.

Unikalus ID numeris
woocommerce_cart_hash Padeda nustatyti, kada keičiasi krepšelio turinys / duomenys. Įeinant į Interneto svetainę Sesija Unikalus ID numeris
woocommerce_items_in_cart Padeda nustatyti, kada keičiasi krepšelio turinys / duomenys. Įeinant į Interneto svetainę Sesija Unikalus ID numeris
wp_woocommerce_session_ Unikalus kodas, kur randa kliento krepšelio duomenis duomenų bazėje. Įeinant į Interneto svetainę 2 d. Unikalus ID numeris

Daugiau informacijos apie „Google“ naudojamus slapukus: https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt.

 

7. Kaip susisiekti su mumis?

7.1. Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, esame pasirengę jums padėti. Jeigu jums reikia mūsų pagalbos, prašome susisiekti su mumis el. paštu uabrutazalioji@gmail.com, arba tel. Nr. +37061272040.

7.2. Jūs galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis arba išreikšti nesutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymą tais atvejais, kai tam yra galimybė pagal šią politiką, pateikę mums laisvos formos pranešimą aukščiau nurodytais kontaktais.